+48 720 815 270

Techniki badawcze

W naszej działalności stosujemy różne metody badawcze, co pozwala nam doskonale dobrać narzędzia niezbędne do realizacji celów badania. Nasze przygotowanie merytoryczne pozwala nam nie tylko wybrać odpowiednie sposoby realizacji badań, ale przygotowywać projekty hybrydowe, wykorzystujące różne metody, które następnie są wspólnie analizowane.

9

Wywiad ekspercki

Polega na bezpośredniej rozmowie moderatora z osobą, która posiada dużą wiedzę o przedmiocie badania i jest ekspertem w określonej dziedzinie.

Wywiad indywidualny pogłębiony (IDI)

Polega na prowadzeniu przez badacza indywidualnej rozmowy z respondentem, wybranym ze względu na jego powiązanie z tematyką badań.

Wywiad telefoniczny pogłębiony (TDI)

Stanowi unowocześnienie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Pozwala uzyskać pogłębione dane, jednocześnie nie wiążąc się z koniecznością dojazdu do respondenta.

9

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI)

Polega na zadawaniu przez ankietera pytań wyświetlanych na ekranie komputera osobie badanej podczas rozmowy telefonicznej i zaznaczaniu udzielonych przez nią odpowiedzi.

9

Wywiad internetowy (CAWI)

Polega na samodzielnym wypełnieniu internetowej wersji kwestionariusza przez respondenta, który jest mu udostępniany w formie internetowego linku.

9

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

To swobodna dyskusja grupy respondentów na dany temat, prowadzona przez moderatora i odbywająca się zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem.

9

Wywiad kwestionariuszowy (PAPI)

Polega na bezpośredniej rozmowie ankietera z respondentem przy użyciu papierowego kwestionariusza, na którym zaznaczane są odpowiedzi osoby badanej.

9

Wywiad kwestionariuszowy (CAPI)

Polega na bezpośredniej rozmowie ankietera z respondentem przy użyciu komputera lub laptopa i kwestionariusza w formie elektronicznej, w którym ankieter zaznacza odpowiedzi badanego.

9

Ankieta audytoryjna

Polega na jednoczesnym wypełnieniu kwestionariuszy przez respondentów przebywających w jednym miejscu – uczniów w klasie, uczestników szkolenia czy pracowników firmy.

9

Obserwacja

To jedna z tradycyjnych metod technik zbierania danych, polegająca na zamierzonej, świadomej i usystematyzowanej rejestracji zjawisk, zachowań czy zdarzeń według przygotowanego wcześniej planu badawczego.
9

Desk research

Polega na zbieraniu i analizie danych wtórnych, czyli takich, które już istnieją i zostały przygotowane przez inne podmioty.