+48 720 815 270

Przedsiębiorczośc młodych

CASE STUDY

9

CEL

Diagnoza poziomu wiedzy i postaw dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie przedsiębiorczości

9

Branża

Edukacja

9

Zastosowane metody

Badania ilościowe i jakościowe

9

Wyzwania

Konieczność dopasowania scenariuszy wywiadów do różnych grup wiekowych respondentów, zagregowanie odpowiedzi o różnym stopniu zaawansowania, wyzwania związane z koniecznością uzyskania zgód na badanie osób niepełnoletnich oraz ich przeprowadzenie badań jakościowych na rozproszonym obszarze

9

Rezultaty

Sformułowanie rekomendacji do projektowania zajęć rozwijających przedsiębiorczość wśród młodych osób

Już kilka lat różnicy wystarczy, by ludzie w różnym wieku inaczej interpretowali te same zjawiska. Dlatego projektując działania zwłaszcza dla młodych grup odbiorców, warto zweryfikować ich postrzeganie świata i podejście do danego tematu.

Na zlecenie Województwa Małopolskiego zbadaliśmy jak najmłodsi mieszkańcy regionu postrzegają przedsiębiorczość, jaki jest stan ich wiedzy i postawy. Zidentyfikowaliśmy również postawy proprzedsiębiorcze w różnych grupach wiekowych. W badaniu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Tak duża rozpiętość wiekowa respondentów wymagała od nas odpowiedniego dostosowania scenariuszy: w klasach 3 szkoły podstawowej pojawiło się sporo elementów zabawowych (rysowanie, kolorowanie, zgadywanki itp.). W starszych klasach zastąpiły je bardziej poważne pytania, także te odnoszące się do doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości w szkole czy po zajęciach.

Sporym wyzwaniem w tym projekcie okazała się również sama organizacja badania. Proces badawczy prowadzony wśród najmłodszych wymagał bowiem gromadzenia zgód od rodziców i ścisłej współpracy ze szkołami, które wspierały nas w przeprowadzaniu wywiadów grupowych.

Finalnie udało nam się uzyskać próbę N=1060, a wnioski z badań pomogły stworzyć rekomendacje będące cenną wskazówką w kwestii projektowania zajęć rozwijających przedsiębiorczość wśród młodych osób.