+48 720 815 270

Badanie na temat zjawiska przemocy

CASE STUDY

9

CEL

Zbadanie skuteczności pomocy udzielanej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

9

Branża

Sektor publiczny
9

Zastosowane metody

Badanie ilościowe i jakościowe

9

Wyzwania

Delikatna tematyka i respondenci w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie prac badawczych równolegle na terenie 48 gmin
9

Rezultaty

Sformułowanie szeregu rekomendacji, które mogą zmniejszyć skalę przemocy w rodzinie

Raz na jakiś czas zdarzają się projekty badawcze, które ze względu na swoją specyfikę zapadają nam w pamięć na dłużej. Właśnie tak było ze zleceniem realizowanym dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

Badanie wymagało od nas mnóstwo taktu, ponieważ prowadziliśmy je na grupie 1247 osób, wśród których znajdowały się osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie. Wśród respondentów byli również profesjonaliści reprezentujący instytucje i organizacje zajmujące się pomocą i przeciwdziałaniem agresji. W ramach jakościowej części zlecenia zrealizowaliśmy 48 zogniskowanych wywiadów grupowych z pracownikami podmiotów (razem 384 uczestników) oraz 48 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami doznającymi przemocy w rodzinie.

Prace badawcze prowadziliśmy w październiku 2019 roku, jednocześnie na terenie 48 gmin, a naszą strategię badawczą udało się zrealizować przy pomocy ścisłej współpracy ze specjalistami pracującymi na co dzień w obszarze objętym ewaluacją.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i dobrze zaplanowanym metodom, udało się sporządzić wartościowy raport wraz z wnioskami, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska w Polsce.