+48 720 815 270

Badanie ewaluacyjne z wykorzystaniem metody kontrfaktycznej

CASE STUDY

9

CEL

Ocena realizacji działań na rzecz edukacji w regionie

9

Branża

Samorządowa
9

Zastosowane metody

Analiza danych zastanych, badania ilościowe i jakościowe, metoda kontrfaktyczna, analizy przypadków, benchmarking, matryca przystawalności i warsztat ewaluacyjny
9

Wyzwania

Zakres prowadzonych badań oraz mnogość metod użytych w celu pozyskania danych
9

Rezultaty

Sformułowanie wniosków i przekazanie rekomendacji Klientowi

W przypadku długoterminowych projektów bardzo ważna jest ewaluacjach efektów, które dzięki nim udało się osiągnąć. Jest to wręcz wymagane w przypadku przedsięwzięć finansowanych ze środków rządowych lub z uwzględnieniem finansowania unijnego.

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którą zlecił nam Klient, była badaniem niezwykle rozległym i rozbudowanym. Naszym głównym celem była ocena realizacji działań podejmowanych w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, edukacji dorosłych, a także ocena systemu wdrażania.

By odpowiednio zbadać tak rozległy zakres, zastosowaliśmy szerszy niż zazwyczaj wachlarz metod i technik badawczych. Wdrożyliśmy analizę danych zastanych, wywiady ilościowe i jakościowe, metodę kontrfaktyczną, analizę przypadków, benchmarking i matrycę przystawalności oraz warsztat ewaluacyjny.

Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować najistotniejsze wnioski oraz rekomendacje użyteczne dla Zamawiającego.