+48 720 815 270

Analiza rozwojowa portów lotniczych

CASE STUDY

9

CEL

Zweryfikowanie postaw społecznych wobec planów rozwoju portów lotniczych regionu Mazowsza

9

Branża

Lotnicza
9

Zastosowane metody

Badanie ilościowe i jakościowe, uzupełnione o analizę danych zastanych
9

Wyzwania

Wielowymiarowa analiza zachwań komunikacyjnych związanych z ruchem lotniczym
9

Rezultaty

Dostarczenie rzetelnych rekomendacji w zakresie odbioru inwestycji w infrastrukturę lotniskową wraz wynikami wpływu społecznego na tę inwestycję

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i wzrost liczby lotnisk sprawił, że znacznie chętniej niż kiedyś wybieramy transport lotniczy jako sposób dotarcia do upragnionej destynacji. W związku ze zmianami, jakie zaszły na terenie Mazowsza i w kontekście zakładanych planów rozwojowych związanych z lokalizacją lotnisk w tym regionie, zlecono nam sprawdzenie, jak do zmian nastawieni są jego mieszkańcy.

Celem badań było rozpoznanie opinii i nastrojów społecznych wobec już istniejących portów lotniczych oraz identyfikacja opinii o planach ich rozwoju i przyszłego funkcjonowania. Poruszano także kwestię projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego „Solidarność”.

Prace badawcze realizowaliśmy w ramach trzech podprojektów prowadzonych na obszarach poddanych oddziaływaniu mazowieckich portów lotniczych: Portu Lotniczego Radom-Sadków, Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz Lotniska Chopina w Warszawie. W ramach projektu przeprowadziliśmy badania ilościowe oraz jakościowe uzupełnione o analizę danych zastanych.

Efektem finalnym było stworzenie i przekazanie raportu, który dostarczył Zamawiającemu komplet danych, które ułatwią planowanie dalszego rozwoju infrastruktury lotniczej z uwzględnieniem opinii mieszkańców regionu.