Oferta

Badania społeczne

W Openfield prowadzimy projekty badawcze dla sektora publicznego. W naszych badaniach uwzględniamy potrzeby instytucji publicznych i staramy się dokładnie diagnozować problemy społeczne. Zależy nam na lepszym społecznie, dlatego ze szczególną troską podchodzimy do powierzonych nam badań.

Badania ewaluacyjne pozwalają ocenić jakość i efekty przeprowadzonych działań pod względem trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości. Diagnoza problemów społecznych polega na zidentyfikowaniu i analizie zjawisk niekorzystnych dla danej społeczności w celu opracowania działań naprawczych.
Diagnoza problemów społeczności lokalnych polega na określeniu głównych trudności, jakie dostrzegają członkowie jasno określonej zbiorowości w celu opracowania działań naprawczych. Badania rynku pracy obejmują analizy bezrobocia, monitoring zawodów, kwalifikacji zawodowych pracowników, oferty edukacyjnej w kontekście rynku pracy, losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, sieci powiązań między nauką i biznesem.
Badania opinii mieszkańców pozwalają zapoznać się z opinią mieszkańców na temat konkretnych kwestii społecznych, politycznych bądź ekonomicznych, takich jak jakość życia czy pożądana wizja miasta. Badania efektów kampanii społecznych pozwalają ocenić, czy podjęte działania zostały dostrzeżone przez określoną grupę odbiorców i odniosły obrany przez nadawców przekazu cel.
Badania wizerunku instytucji pozwalają spojrzeć na nią oczami odbiorców, a następnie porównać ten obraz z pożądaną wizją odbioru instytucji przez środowisko, w którym funkcjonuje. Badania jakości obsługi w instytucjach publicznych umożliwiają identyfikację mocnych i słabych stron w obszarze pracy z klientem, a także opracowanie pożądanych standardów i sposobów na ich osiągnięcie.
Badania wspomagające przygotowanie strategii rozwoju pozwalają uzyskać pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu strategii, skutecznie i trafnie wydatkować środki, planować inwestycje czy też hierarchizować działania.

Badania rynkowe

Systematycznie obserwujemy, jak zmieniają się konsumenci i ich zachowania. Śledzimy trendy społeczne analizujemy jak technologie zmieniają ludzi. Dzięki tym działania nasze projekty badawcze dostarczają wartościowych informacji o produktach, reklamach, firmach i markach. W naszych raportach dostarczamy wartościowe rozwiązania.

Tajemniczy Klient polega na wizycie przeszkolonego audytora w firmie, który zachowując się jak standardowy klient, ocenia wybrane aspekty jakości obsługi. Badania panelowe polegają na monitorowaniu poglądów tej samej grupy osób bądź określonego zjawiska w różnych odstępach czasu, by uchwycić tendencje i zmiany.
Eksperyment polega na określeniu wpływu jakiegoś czynnika na odbiorców poprzez rejestrowanie różnić między dwiema grupami osób – poddanych i niepoddanych działaniu badanego czynnika. Badania zachowań konsumenckich dostarczają wiedzy o rzeczywistych potrzebach produktowych i usługowych klientów, by jak najlepiej dostosować ofertę do ich wymagań.
Badania jakości obsługi ukazują, jak na proces obsługi klienta w firmie patrzą sami klienci, co pozwala wyznaczyć pożądany standard i zbliżyć się do niego dzięki zaprojektowanym działaniom naprawczym. Monitoring wizerunku w Internecie pozwala uzyskać dostęp do wszystkich wpisów, zarówno tych opublikowanych w przeszłości, jak i przed chwilą, co daje szansę poznania krążących w sieci opinii o firmie.
Badania segmentacji klientów pozwalają odpowiedzieć na pytania – kim są nasi klienci, jaki jest potencjał poszczególnych grup odbiorców, jakie produkty i usługi im zaoferować i jak się z nimi komunikować. Badania komunikacji marketingowej pozwalają upewnić się, że wysłany przekaz reklamowy zostanie zauważony i właściwie odebrany przez pożądanego odbiorcę, by zoptymalizować i uskutecznić działania promocyjne.
Badania wizerunku służą głównie uzyskaniu wiedzy o tym, jak firmę postrzegają jej klienci – czy znają markę, z czym ją kojarzą, jak ją oceniają na tle konkurencji. Badania użyteczności stron www pozwalają zweryfikować stronę internetową pod wieloma kryteriami, dzięki czemu możliwe jest wskazanie słabych punktów, utrudniających użytkownikom korzystanie z serwisu.
Badania elastyczności cenowej pozwalają wskazać akceptowany przez poszczególne grupy klientów poziom cen za dany produkt lub usługę, co ma znaczenie zwłaszcza podczas wprowadzania nowej oferty na rynek, a także zapoznać się z cenami proponowanymi przez konkurencję. Badania kanałów dystrybucji ma na celu zdiagnozowanie sieci sprzedaży produktów i usług, by osiągnąć wysoką rentowność oraz spójność z potrzebami klientów.
Badania satysfakcji pracowników pomagają zweryfikować założenia kultury organizacyjnej firmy i polityki kadrowej przez poznanie potrzeb i oczekiwań pracowników. Badania potrzeb szkoleniowych pracowników pomagają określić pożądane przez nich kierunki zawodowego rozwoju bądź zweryfikować skuteczność już podjętych w tym obszarze działań.
Badania nowych rynków pozwalają ocenić opłacalność i ryzyko związane z ekspansją na nowy rynek bądź wprowadzeniem nowego produktu. Analiza konkurencji polega na określeniu pozycji firmy na tle jej konkurentów w celu rozpoznania mocnych i słabych stron rynkowych rywali oraz atutów, jakimi sami dysponujemy.
Testy konceptów i produktów pozwalają znaleźć rozbieżności pomiędzy gotowym produktem bądź jego koncepcją a oczekiwaniami odbiorców. Testy reklam pozwalają ocenić, czy przygotowane przekazy reklamowe wywołują zamierzony efekt wśród założonej grupy odbiorców, ukazując jego mocne i słabe strony.
Benchmarking polega na porównaniu praktyk stosowanych przez dany podmiot z praktykami stosowanymi przez podmioty uznawane za najlepsze w danej dziedzinie, by wykryć obszary do poprawy oraz sposoby zaadoptowania czynników pomagających w ich osiągnięciu.

Metody i techniki badań

W naszej działalności stosujemy różne metody badawcze, co pozwala nam doskonale dobrać narzędzia niezbędne do realizacji celów badania. Nasze przygotowanie merytoryczne pozwala nam nie tylko wybrać odpowiednie sposoby realizacji badań, ale przygotowywać projekty hybrydowe, wykorzystujące różne metody, które następnie są wspólnie analizowane.

Wywiad ekspercki polega na bezpośredniej rozmowie moderatora z osobą, która posiada dużą wiedzę o przedmiocie badania i jest ekspertem w określonej dziedzinie. Wywiad indywidualny pogłębiony (IDI) polega na prowadzeniu przez badacza indywidualnej rozmowy z respondentem, wybranym ze względu na jego powiązanie z tematyką badań.
Wywiad telefoniczny pogłębiony (ITI) stanowi unowocześnienie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Pozwala uzyskać pogłębione dane, jednocześnie nie wiążąc się z koniecznością dojazdu do respondenta. Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) polega na zadawaniu przez ankietera pytań wyświetlanych na ekranie komputera osobie badanej podczas rozmowy telefonicznej i zaznaczaniu udzielonych przez nią odpowiedzi.
Wywiad internetowy (CAWI) polega na samodzielnym wypełnieniu internetowej wersji kwestionariusza przez respondenta, który jest mu udostępniany w formie internetowego linku. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) to swobodna dyskusja grupy respondentów na dany temat, prowadzona przez moderatora i odbywająca się zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem.
Wywiad kwestionariuszowy (PAPI) polega na bezpośredniej rozmowie ankietera z respondentem przy użyciu papierowego kwestionariusza, na którym zaznaczane są odpowiedzi osoby badanej. Wywiad kwestionariuszowy (CAPI) polega na bezpośredniej rozmowie ankietera z respondentem przy użyciu komputera lub laptopa i kwestionariusza w formie elektronicznej, w którym ankieter zaznacza odpowiedzi badanego.
Ankieta audytoryjna polega na jednoczesnym wypełnieniu kwestionariuszy przez respondentów przebywających w jednym miejscu – uczniów w klasie, uczestników szkolenia czy pracowników firmy. Obserwacja to jedna z tradycyjnych metod technik zbierania danych, polegająca na zamierzonej, świadomej i usystematyzowanej rejestracji zjawisk, zachowań czy zdarzeń według przygotowanego wcześniej planu badawczego.
Desk research polega na zbieraniu i analizie danych wtórnych, czyli takich, które już istnieją i zostały przygotowane przez inne podmioty.

Consulting

W ramach prac doradczych pomagamy w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów badawczych i doradczych w obszarze funduszy strukturalnych.

Openfield Sp. z o.o.

45-057 Opole

ul. Ozimska 4/7

mail:office@openfield.pl

tel. 77 555 91 88

fax. 77 543 25 34